Trzeźwy wypoczynek

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Trzeźwy relaks” będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację czterodniowego obozu narciarskiego w Czechach dla grupy 10-20 osób
  2. Organizację tygodniowego obozu letniego do Włoch dla grupy 10-20 osób

 

w terminie od 01.01.2015 do 31.10.2015 dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym. W ramach powyższego będzie propagowany trzeźwy styl życia. Na zajęciach, prelekcjach i poprzez prezentację będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach, a z drugiej sposoby zapobiegania alkoholizmowi. Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne. Skuteczna realizacja celu ogólnego projektu ma prowadzić do: socjalizacji, częściowej resocjalizacji i zapobiegania marginalizacji oraz niedostosowaniu społecznemu młodych ludzi poprzez akceptację i wsparcie grupy, a tym kształtowania charakteru i postaw w przygotowaniu młodzieży do aktywnego uczestnictwa
w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka, rozbudzenia do zaspokajania wyższej jakości potrzeb, nabycia umiejętności komunikacyjnych
i prezentowania swoich osiągnięć.

Organizacja wypoczynku będzie stanowić element udzielania rodzinom, w których występuje problem uzależnień, wsparcia w zakresie prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie i ograniczenie skutków społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innymi uzależnieniami. Podczas obozów organizowanych w ramach tego zadania, będą realizowane założenia z całorocznego programu profilaktycznego dot. pracy z dziećmi, które pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. Program profilaktyczny będzie ukierunkowany na eliminowanie lub na zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, poprzez m.in. zmianę sądów poznawczych, czyli wprowadzenie doświadczeń korekcyjnych, zmianę wzorców zachowań poprzez nabywanie nowych umiejętności itp. Młodzież, która bierze udział w zajęciach całorocznych związanych z psychoterapią, samorozwojowych i profilaktycznych, praktycznie nie ma możliwości wyjazdu za granicę, ażeby poprzez nowe doświadczenia, pracę nad sobą i poszerzenie własnych horyzontów docenić i zwiększyc wysiłek pracy nad sobą. Jest to szczególnie motywujące dla młodych ludzi – gdyż możliwość zobaczenia innych krajów staje się szczególnym rodzajem dodatkowych wewnętrznych zasobów.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

 

sty 31, 2015 | Posted byb in Rok 2015 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia