100 paczek z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości

Projekt plakatdobry

Regulamin Projektu W-w Śl2

1 Regulamin Projektu „100 paczek z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości” 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „100 paczek z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości” zwanym dalej w treści regulaminu Projektem. 2. Organizatorem Projektu są: a) Fundacja FENIX POWSTAŃ DO ŻYCIA b) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śl. c) Państwowa Szkołą Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śl. 3. Projekt realizowany będzie zgodnie z następującym harmonogramem: 1) Ogłoszenie: 22.11.2018 2) Termin składania Kartek Świątecznych: 03.12.2018 3) Termin powiadomienia Laureatów: 07.12.2018 4) Koncert i uroczyste wręczenie Paczek Świątecznych Laureatom:14.12.2018 4. Uczestnikiem Projektu może być każdy uczeń szkoły podstawowej Miasta Wodzisław Śląski oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śl. 5. Projekt polega na przygotowaniu przez Uczestników Kartki Świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, własnoręcznym napisaniu życzeń świątecznych dla Świętego Mikołaja, zaadresowaniu kartki oraz wrzuceniu jej do skrzynki pocztowej Świętego Mikołaja. 6. Każdy Uczestnik ma prawo złożenia jednej kartki. 7. Złożona kartka powinna zawierać: – życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Świętego Mikołaja, – dane adresowe Świętego Mikołaja: Święty Mikołaj, ul. 26 Marca 9, 44-300 Wodzisław Śląski – dane Uczestnika, – dane szkoły Uczestnika. 8. Kartki należy złożyć w skrzynce pocztowej Świętego Mikołaja lub w sekretariacie swojej szkoły. 9. Termin składania kartek upływa w dniu 03 grudnia 2018 r. Kartki złożone po terminie nie będą uwzględniane. 10. Jedynym kryterium wyboru kartek świątecznych, które zostaną nagrodzone Paczką Świąteczną jest wybór losowy, dokonany przez komisję składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz zaproszonych niezależnych członków. 11. Nagrodzone zostanie maksymalnie 100 kartek świątecznych. 12. Wręczenie nagród – Paczek Świątecznych nastąpi 14 grudnia 2018 r. Laureat zostanie powiadomiony o wynikach Projektu za pośrednictwem swojej szkoły. 13. Laureaci otrzymają: dyplom i Paczkę Świąteczną. 14. Uczestnik Projektu oświadcza, iż posiada zgodę rodziców/opiekunów prawnych na publikację nadesłanej Kartki Świątecznej w sieci Internet, w tym na stronach internetowych Organizatora na warunkach określonych w Załączniku 1. Na żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi kopii tej zgody. 2 15. W wypadku rezygnacji z nagrody przez Uczestnika, Organizator Projektu nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby. 16. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. 17. Uczestnik nagrodzony w Projekcie oświadcza, iż otrzymana w Projekcie nagroda wyczerpuje wszelkie roszczenia majątkowe z tytułu przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do stworzonej Kartki Świątecznej. 18. Osoby nagrodzone w Projekcie nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 19. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 20. Administrator danych osobowych nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji. 21. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Projektu, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. 22. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Projekcie. 23. Uczestnikom Projektu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: – sprostowania danych, – usunięcia danych, – ograniczenia przetwarzania danych, – przenoszenia danych, – wniesienia sprzeciwu, – cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 24. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: – imię i nazwisko, – nazwa szkoły. 25. Uczestnikom Projektu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 26. Uczestnik Projektu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Projektu. 27. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 28. Dane Uczestników Projektu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 29. Dane Uczestników Projektu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 3 30. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: – przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia; – utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; – nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 31. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Projekcie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności. 32. Dane użytkowników Projektu zbierane podczas jego trwania powierzane są wyłącznie Organizatorowi Projektu. Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany, oświadczam, że praca zgłoszona w Projekcie „100 paczek z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości” organizowanym przez Fundację FENIX POWSTAŃ DO ŻYCIA, Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śl. oraz Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śl. jest autorstwa mojego dziecka i przysługują mu do niej prawa autorskie majątkowe. Zobowiązuję się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez moje dziecko materiałów, przejmę na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie do przesłanej pracy na poniższych polach eksploatacji: – prawo rozpowszechniania dzieła w sieci Internet; – prawo wykorzystania dzieła w celu promocji i reklamy Organizatora; – prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania dzieła w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; – prawo wykorzystania dzieła w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów). ……………………………………………………………. (podpis rodzica) Data ……………………..

lis 25, 2018 | Posted byb in Aktualności | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia