O fundacji

W dniu 10 stycznia 2013 została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Fundacja FENIX – Powstań do Życia”.

mini1

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz:

a) dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, tj. z rodzin które nie zaspokajają podstawowych potrzeb psychicznych i bytowych dzieci i młodzieży, zaniedbując je uczuciowo, wychowawczo, edukacyjnie i bytowo,

b) osób uzależnionych od alkoholu,

c) osób współuzależnionych,

d) rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Działalność Fundacji dotyczy:

a) dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin, w których występuje zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość),

b) dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie,

c) dzieci częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych,

d) dzieci i młodzieży, która w skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyje w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, ma ograniczone zdolności edukacji,

e) dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, z wychowaniem i edukacją których rodzina sobie nie radzi ( z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne środowisko rodzinne),

f) pomocy rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych – zapewnienie opieki nad dziećmi w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia alkoholizmu, narkomanii, doraźna pomoc materialna w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia,

g) osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

3. Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągnięcie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej, (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości).

Cel ten zawiera w sobie klika celów szczegółowych:

a) stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju umożliwiających pokonywanie obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych i społecznych) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie, bezradności życiowej rodziców,

b) działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej dorosłego życia,

c) stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego,

d) podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią społeczną – dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia,

e) integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi i młodzieżą z rodzin prawidłowo funkcjonujących,

f) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom podejmującym leczenie na terapiach odwykowych otwartych jak i w oddziałach zamkniętych jak i po jej zakończeniu,

g) świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób współuzależnionych w trakcie terapii ich bliskich,

h) niesienie pomocy społecznej rodzinom osób uzależnionych i współuzależnionych w trakcie i po terapii odwykowej,

i) prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach,

j) działalność na rzecz alkoholików w zakresie szkoleń zawodowych, pomocy w poszukiwaniu pracy, rozwiązywaniu problemów po ukończeniu terapii odwykowej,

k) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

l) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu,

ł) działalność w zakresie integracji i organizacji czasu wolnego dla alkoholików i ich rodzin,

m) działalność w zakresie poradnictwa prawnego w sprawach żywotnych dla alkoholików i ich rodzin.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży),

b) finansowanie kursów językowych dla swoich podopiecznych,

c) organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia),

d) finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,

e) zorganizowanie punktu poradnictwa dla rodziców – działającego w kierunku przekonania rodziców uzależnionych do podjęcia leczenia, zapewniającego pomoc psychologiczną rodzinom o niskim poziomie wrażliwości pedagogicznej i zaradności życiowej,

f) organizowanie i udział w finansowaniu akcji pomocy dla alkoholików przed, w trakcie i po zakończeniu terapii odwykowej,

g) pomoc alkoholikom w trakcie terapii odwykowej w zakupie środków czystości, odzieży, materiałów biurowych do nauki,

h) dofinansowanie działalności rekreacyjnej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,

i) zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci alkoholików,

j) fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci alkoholików,

k) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

l) organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania osób współuzależnionych,

ł) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trzeźwości,

m) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,

n) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,

o) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji.

6. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia