Statut

pobierz dokument

Statut Fundacji

Fenix – „Powstań do Życia”

Tekst jednolity

25.02.2015 r.

§ 1

 • Katarzyna Bosowska, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 25.10.2012 r. przed notariuszem Tadeuszem Kałusowskim w jego Kancelarii Notarialnej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 29 Fundację o nazwie FUNDACJA FENIX – „Powstań do Życia” , zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

 

 

 • Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie postanowień nin. statutu.

 

 

§ 2

 • Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 • Siedzibą Fundacji jest Wodzisław Śląski.

 

 

 • Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 

 • Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz pozyskiwać wolontariuszy.

 

 

 • Fundacja działa na terenie Polski oraz poza jej granicami.

 

 

 • Fundacja może:

 

 

- tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

- tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 3

 • Fundacja prowadzi działalność statutową w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego na rzecz:

 

 

a) dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, tj. z rodzin które nie zaspokajają podstawowych potrzeb psychicznych i bytowych dzieci i młodzieży, zaniedbując je uczuciowo, wychowawczo, edukacyjnie i bytowo,

b) osób uzależnionych od alkoholu,

c) osób współuzależnionych,

d) rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

 • Działalność Fundacji dotyczy:

 

 

a) dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin, w których występuje zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość),

b) dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie,

c) dzieci częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych,

d) dzieci i młodzieży, która w skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyje w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, ma ograniczone zdolności edukacji,

e) dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, z wychowaniem i edukacją których rodzina sobie nie radzi ( z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne środowisko rodzinne),

f) pomocy rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych – zapewnienie opieki nad dziećmi w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia alkoholizmu, narkomanii, doraźna pomoc materialna w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia,

g) osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

 • Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągnięcie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej, (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości).

 

 

 • Cel ten zawiera w sobie kilka celów szczegółowych:

 

 

a) stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju umożliwiających pokonywanie obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych i społecznych) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie, bezradności życiowej rodziców,

b) działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej dorosłego życia,

c) stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego,

d) podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią społeczną – dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia,

e) integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi i młodzieżą z rodzin prawidłowo funkcjonujących,

f) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom podejmującym leczenie na terapiach odwykowych otwartych jak i w oddziałach zamkniętych jak i po jej zakończeniu,

g) świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób współuzależnionych w trakcie terapii ich bliskich,

h) niesienie pomocy społecznej rodzinom osób uzależnionych i współuzależnionych w trakcie i po terapii odwykowej,

i) prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach,

j) działalność na rzecz alkoholików w zakresie szkoleń zawodowych, pomocy w poszukiwaniu pracy, rozwiązywaniu problemów po ukończeniu terapii odwykowej,

k) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

l) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu,

ł) działalność w zakresie integracji i organizacji czasu wolnego dla alkoholików i ich rodzin,

m) działalność w zakresie poradnictwa prawnego w sprawach żywotnych dla alkoholików i ich rodzin.

 • Fundacja realizuje swoje cele, w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez:

 

 

a) organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży),

b) finansowanie kursów językowych dla swoich podopiecznych,

c) organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia),

d) finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,

e) zorganizowanie punktu poradnictwa dla rodziców – działającego w kierunku przekonania rodziców uzależnionych do podjęcia leczenia, zapewniającego pomoc psychologiczną rodzinom o niskim poziomie wrażliwości pedagogicznej i zaradności życiowej,

f) organizowanie i udział w finansowaniu akcji pomocy dla alkoholików przed, w trakcie i po zakończeniu terapii odwykowej,

g) pomoc alkoholikom w trakcie terapii odwykowej w zakupie środków czystości, odzieży, materiałów biurowych do nauki,

h) dofinansowanie działalności rekreacyjnej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,

i) zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci alkoholików,

j) fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci alkoholików,

k) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

l) organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania osób współuzależnionych,

ł) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trzeźwości,

m) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,

n) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,

o) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji,

p) promowanie i propagowanie wśród beneficjentów Fundacji edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także propagowanie ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowego trybu życia,

r) prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z profilaktyką zdrowotną, ochroną zdrowia i promocją zdrowego trybu życia, a także opracowywanie programów i indywidualnych przedsięwzięć związanych z profilaktyką zdrowotną, ochroną zdrowia i promocją zdrowego trybu życia.

 • Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

 

§ 4

 • Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000 zł przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji (środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania).

 

 

 • W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1.000 zł wartości funduszu założycielskiego.

 

 

 • Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są pozyskiwane w szczególności poprzez:

 

 

a) ofiary, darowizny, spadki, zapisy,

b) subwencje i dotacje,

c) sprzedaż cegiełek, zbiórki publiczne,

d) wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych,

e) dochody z majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych,

f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

g) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 • Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

 

 • Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową.

 

 

 • Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

 

 

 • Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

 

§ 5

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 6

 • Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 

 

 • Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 

 

 • Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 

 

 • 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet

 

 

 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie

 

 

 • 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

 

 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

 

 

 • 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 

 

 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

 

 

 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 

 

 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gospodarcza

 

 

 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów.

 

 

§ 7

Organami Fundacji są:

a) Zarząd,

b) Rada Fundacji.

§ 8

 • Zarząd Fundacji składa się co najmniej z jednego członka powołanego przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.

 

 

 • Fundator może zostać członkiem Zarządu.

 

 

 • Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

 

 • Fundator wskazuje Prezesa Zarządu Fundacji.

 

 

 • Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

 

 

 • Członkowstwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci, odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

 

 

 • Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 9

 • Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 

 • Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

 

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 

 

 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 

 

 • opracowywanie rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia,

 

 

 • opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,

 

 

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 

 

 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,

 

 

 • powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

 

 

 • pozyskiwanie i przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

 

 

 • uchwalanie regulaminów Fundacji,

 

 

 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

 

 

 • podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

 

 

 • podejmowanie w formie uchwał decyzji w przedmiocie zmian Statutu Fundacji, za wyjątkiem zmian Statutu w zakresie celów dla których Fundacja została utworzona.

 

 

 • Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

 

 

 • Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 

 • Zarząd może powoływać pełnomocnika do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należącą do zadań Fundacji, a także prokurenta.

 

 

 • W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

 

 

 • Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 

 • Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 

 

§ 10

 • Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

 

 

 • Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

 

 

 • Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje członek Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Prezes Zarządu. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu podpisuje Fundator.

 

 

 • Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

 

§ 11

 • Rada Fundacji składa się z trzech członków.

 

 

 • Członków Rady Fundacji powołuje Fundator na pięcioletnią kadencję.

 

 

 • Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

 

 • Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje zebrania Rady i im przewodniczy.

 

 

 • Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

 

 • Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

 

 • Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

 

§ 12

 • Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 

 

 • Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 

 • Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w celu specjalistów.

 

 

 • Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci, odwołania członka Rady Fundacji. Fundator może odwołać Radę Fundacji lub każdego z jego członków w każdym czasie.

 

 

§ 13

 • Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 

 

a) nadzór nad działalnością Fundacji,

b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań wraz z bilansem i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

d) wyrażanie zgody na dokonywane przez Zarząd zmiany Statutu Fundacji.

§ 14

 • Zmian Statutu Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji, za wyjątkiem zmian Statutu w zakresie celów, dla których Fundacja została powołana.

 

 

 • Zmian Statutu w zakresie celów, dla których Fundacja została powołana może dokonywać tylko Fundator.

 

 

 • Zmiany w Statucie, o których mowa w ust. 1, są dokonywane na podstawie uchwały Zarządu.

 

 

§ 15

 • Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.

 

 

 • Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

 

 

 • Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

 

 

 • Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

 

§ 16

 • Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli – zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 

 

 • Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

 

 

 • Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z statutowego celu Fundacji.

 

 

 • Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundator:

Wodzisław Śl., dnia 25.02.2015 r.

pobierz dokument

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia